XSL version 3 - 01/04/2021
Plutus. Édition numérique du texte grec édité par Victor Coulon. Ploutos : édition numérique de la traduction française de Pierre Brumoy

Plutus Aristophane. Théâtre complet. Aristophane Coulon Paris Les Belles Lettres 1930 5

Plutus Aristophane. Comédies. Aristophane Pierre Brumoy 1730 Chez Rollin pere Paris 3

1

ΚΑΡΙΩΝ

1
‘Ως ἀργαλέον πρᾶγμ' ἐστίν, ὦ Ζεῦ καὶ θεοί, δοῦλον γενέσθαι παραϕρονοῦντος δεσπότου. ῍Ην γὰρ τὰ βέλτισθ' ὁ θεράπων λέξας τύχῃ, δόξῃ δὲ μὴ δρᾶν ταῦτα τῷ κεκτημένῳ, μετέχειν ἀνάγκη τὸν θεράποντα τῶν κακῶν. Τοῦ σώματος γὰρ οὐκ ἐᾷ τὸν κύριον κρατεῖν ὁ δαίμων, ἀλλὰ τὸν ἐωνημένον. Καὶ ταῦτα μὲν δὴ ταῦτα· τῷ δὲ Λοξίᾳ, ὃς θεσπιῳδεῖ τρίποδος ἐκ χρυσηλάτου, 10
μέμψιν δικαίαν μέμϕομαι ταύτην, ὅτι ἰατρὸς ὢν καὶ μάντις, ὥς ϕασιν, σοϕὸς μελαγχολῶντ' ἀπέπεμψέ μου τὸν δεσπότην, ὅστις ἀκολουθεῖ κατόπιν ἀνθρώπου τυϕλοῦ, τοὐναντίον δρῶν ἢ προσῆκ' αὐτῷ ποεῖν. Οἱ γὰρ βλέποντες τοῖς τυϕλοῖς ἡγούμεθα, οὗτος δ' ἀκολουθεῖ, κἀμὲ προσβιάζεται, καὶ ταῦτ' ἀποκρινόμενος τὸ παράπαν οὐδὲ γρῦ. ’Εγὼ μὲν οὖν οὐκ ἔσθ' ὅπως σιγήσομαι, ἢν μὴ ϕράσῃς ὅ τι τῷδ' ἀκολουθοῦμέν ποτε, 20
ὦ δέσποτ', ἀλλά σοι παρέξω πράγματα. Οὐ γάρ με τυπτήσεις στέϕανον ἔχοντά γε.

- -
2

ΧΡΕΜΥΛΟΣ

22
Μὰ Δί' ἀλλ' ἀϕελὼν τὸν στέϕανον, ἢν λυπῇς τί με, ἵνα μᾶλλον ἀλγῇς. 23

- -
3

ΚΑ.

Λῆρος· οὐ γὰρ παύσομαι πρὶν ἂν ϕράσῃς μοι τίς ποτ' ἐστὶν οὑτοσί. Εὔνους γὰρ ὤν σοι πυνθάνομαι πάνυ σϕόδρα.

- -
4

ΧΡ.

’Αλλ' οὔ σε κρύψω· τῶν ἐμῶν γὰρ οἰκετῶν πιστότατον ἡγοῦμαί σε καὶ κλεπτίστατον. ’Εγὼ θεοσεβὴς καὶ δίκαιος ὢν ἀνὴρ κακῶς ἔπραττον καὶ πένης ἦν. 29

1

(4) CHREMYLE

Hé bien, je vais te la dire. Car de tous mes gens tu es à mon avis le plus fidelle.a.

A part.

Je veux dire le plus filou. Sçache donc que tant que j'ai été juste et craignant les Dieux, j'ai vêcu gueux et miserable. 1

5

ΚΑ.

Οἶδά τοι. 30

2

CARION

Oh, je sçai cela.

6

ΧΡ.

῞Ετεροι δ' ἐπλούτουν. ἱερόσυλοι, ῥήτορες καὶ συκοϕάνται καὶ πονηροί. 31

3

CHREMYLE

Pour les autres, par exemple, sacrileges, orateurs, délateurs, scélérats de toute espece, je les ai vûs riches.

7

ΚΑ.

Πείθομαι.

4

CARION

Je le croi bien vraiment.

8

ΧΡ.

’Επερησόμενος οὖν ᾠχόμην ὡς τὸν θεόν, τὸν ἐμὸν μὲν αὐτοῦ τοῦ ταλαιπώρου σχεδὸν ἤδη νομίζων ἐκτετοξεῦσθαι βίον, τὸν δ' υἱόν, ὅσπερ ὢν μόνος μοι τυγχάνει, πευσόμενος εἰ χρὴ μεταβαλόντα τοὺς τρόπους εἶναι πανοῦργον, ἄδικον, ὑγιὲς μηδὲ ἕν, ὡς τῷ βίῳ τοῦτ' αὐτὸ νομίσας ξυμϕέρειν. 39

5

CHREMYLE

Je me suis donc avisé d'aller consulter l'oracle, commme étant sur la fin de mes vieux jours et de ma misere, pour sçavoir si le fils unique que j'ai ne feroit pas mieux de changer de train, pour devenir fourbe, injuste, et mechant; puisque c'est le vrai moïen d'être heureux.

9

ΚΑ.

"Τί δῆτα Φοῖβος ἔλακεν ἐκ τῶν στεμμάτων;" 40

6

CARION

Hé, qu'a répondu le Dieu du fonds de ses épais lauriers ?

10

ΧΡ.

Πεύσει. Σαϕῶς γὰρ ὁ θεὸς εἶπέ μοι ταδί· ὅτῳ ξυναντήσαιμι πρῶτον ἐξιών, ἐκέλευε τούτου μὴ μεθίεσθαί μ' ἔτι, πείθειν δ' ἐμαυτῷ ξυνακολουθεῖν οἴκαδε.

7

CHREMYLE

Il m'a dit de m'attacher au premier homme que je trouverois à l'issue du Temple, de ne le pas quitter, et de l'engager à me suivre chés moi.

11

ΚΑ.

Καὶ τῷ ξυναντᾷς δῆτα πρώτῳ; 44

8

CARION

Secouant la tête après avoir regardé l'aveugle.

Voilà donc la belle rencontre que vous avés faite!

12

ΧΡ.

Τουτῳί.

9

CHREMYLE

Oui.

13

ΚΑ.

Εἶτ' οὐ ξυνίης τὴν ἐπίνοιαν τοῦ θεοῦ ϕράζουσαν, ὦ σκαιότατέ, σοι σαϕέστατα ἀσκεῖν τὸν υἱὸν τὸν ἐπιχώριον τρόπον;

10

CARION

Ma foi, vous n'avés pas pris la pensée de l'Oracle. Elle est plus claire que le jour. Il vous dit de former votre fils aux mœurs de ses compatriotes.

14

ΧΡ.

Τῷ τοῦτο κρίνεις; 48

11

CHREMYLE

Et sur quoi fondes-tu ta conjecture?

15

ΚΑ.

Δῆλον ὁτιὴ καὶ τυϕλῷ γνῶναι δοκεῖ τοῦθ', ὡς σϕόδρ' ἐστὶ συμϕέρον 50
τὸ μηδὲν ἀσκεῖν ὑγιὲς ἐν τῷ νῦν γένει.

12

CARION

Un aveugle le verroit. Est-il rien de plus utile et de plus à la mode aujourd'hui que d'être fripon ?

16

ΧΡ.

Οὐκ ἔσθ' ὅπως ὁ χρησμὸς εἰς τοῦτο ῥέπει, ἀλλ' εἰς ἕτερόν τι μεῖζον. ῍Ην δ' ἡμῖν ϕράσῃ ὅστις ποτ' ἐστὶν οὑτοσὶ καὶ τοῦ χάριν καὶ τοῦ δεόμενος ἦλθε μετὰ νῷν ἐνθαδί, πυθοίμεθ' ἂν τὸν χρησμὸν ἡμῶν ὅ τι νοεῖ.

- -
17

ΚΑ.

῎Αγε δή, σὺ πότερον σαυτὸν ὅστις εἶ ϕράσεις, ἢ τἀπὶ τούτοις δρῶ; Λέγειν χρὴ ταχὺ πάνυ.

- -
18

ΠΛΟΥΤΟΣ

58
’Εγὼ μὲν οἰμώζειν λέγω σοι. 58

- -
19

ΚΑ.

Μανθάνεις ὅς ϕησιν εἶναι; 59

- -
20

ΧΡ.

Σοὶ λέγει τοῦτ', οὐκ ἐμοί· 60
σκαιῶς γὰρ αὐτοῦ καὶ χαλεπῶς ἐκπυνθάνει. ’Αλλ' εἴ τι χαίρεις ἀνδρὸς εὐόρκου τρόποις, ἐμοὶ ϕράσον. 62

- -
21

ΠΛ.

Κλάειν ἔγωγέ σοι λέγω.

- -
22

ΚΑ.

Δέχου τὸν ἄνδρα καὶ τὸν ὄρνιν τοῦ θεοῦ.

- -
23

ΧΡ.

Οὔ τοι μὰ τὴν Δήμητρα χαιρήσεις ἔτι.

- -
24

ΚΑ.

Εἰ μὴ ϕράσεις γάρ, ἀπό σ' ὀλῶ κακὸν κακῶς.

- -
25

ΠΛ.

῏Ω τᾶν, ἀπαλλάχθητον ἀπ' ἐμοῦ. 66

- -
26

ΧΡ.

Πώμαλα.

- -
27

ΚΑ.

Καὶ μὴν ὃ λέγω βέλτιστόν ἐστ', ὦ δέσποτα. ’Απολῶ τὸν ἄνθρωπον κάκιστα τουτονί. ’Αναθεὶς γὰρ ἐπὶ κρημνόν τιν' αὐτὸν καταλιπὼν 70
ἄπειμ', ἵν' ἐκεῖθεν ἐκτραχηλισθῇ πεσών.

- -
28

ΧΡ.

’Αλλ' αἶρε ταχέως. 71

- -
29

ΠΛ.

Μηδαμῶς. 71

- -
30

ΧΡ.

Οὔκουν ἐρεῖς;

- -
31

ΠΛ.

’Αλλ' ἢν πύθησθέ μ' ὅστις εἴμ', εὖ οἶδ' ὅτι κακόν τί μ' ἐργάσεσθε κοὐκ ἀϕήσετον.

- -
32

ΧΡ.

Νὴ τοὺς θεοὺς ἡμεῖς γ', ἐὰν βούλῃ γε σύ.

- -
33

ΠΛ.

Μέθεσθέ νύν μου πρῶτον. 75

- -
34

ΧΡ.

῎Ην, μεθίεμεν.

- -
35

ΠΛ.

’Ακούετον δή· δεῖ γάρ, ὡς ἔοικέ, με λέγειν ἃ κρύπτειν ἦν παρεσκευασμένος. ’Εγὼ γάρ εἰμι Πλοῦτος. 78

- -
36

ΚΑ.

῏Ω μιαρώτατε ἀνδρῶν ἁπάντων, εἶτ' ἐσίγας Πλοῦτος ὤν; 80

- -
37

ΧΡ.

Σὺ Πλοῦτος, οὕτως ἀθλίως διακείμενος; ῏Ω Φοῖβ' ῎Απολλον καὶ θεοὶ καὶ δαίμονες καὶ Ζεῦ, τί ϕῄς; ἐκεῖνος ὄντως εἶ σύ; 82

13

(37) CARION2

Toi, Plutus, bâti comme te voilà!

38

ΠΛ.

Ναί.

14

PLUTUS3

Oui.

39

ΧΡ.

’Εκεῖνος αὐτός; 83

15 correspondance à corriger

PLUTUS4

Que voulés-vous ? Jupiter est jaloux des gens de bien. Je le menaçai dans ma jeunesse de n'aller qu'avec la vertu et la science. Pour m'ôter le discernement, il m'aveugla.

40

ΠΛ.

Αὐτότατος. 83

16 correspondance à corriger

CHREMYLE

Mais ce n'est que par les personnes justes et vertueuses qu'il est honoré.

41

ΧΡ.

Πόθεν οὖν, ϕράσον, αὐχμῶν βαδίζεις; 84

17 correspondance à corriger

PLUTUS

Il est vrai.

42

ΠΛ.

’Εκ Πατροκλέους ἔρχομαι, ὃς οὐκ ἐλούσατ' ἐξ ὅτουπερ ἐγένετο.

18 correspondance à corriger

CHREMYLE

Dites-moi la verité. Si vous recouvriés la vûë, feriés-vous encore d'humeur à fuir les méchans?

43

ΧΡ.

Τουτὶ δὲ τὸ κακὸν πῶς ἔπαθες; κάτειπέ μοι.

19 correspondance à corriger

PLUTUS

Oh oui.

44

ΠΛ.

‘Ο Ζεύς με ταῦτ' ἔδρασεν ἀνθρώποις ϕθονῶν. ’Εγὼ γὰρ ὢν μειράκιον ἠπείλησ' ὅτι ὡς τοὺς δικαίους καὶ σοϕοὺς καὶ κοσμίους 90
μόνους βαδιοίμην· ὁ δέ μ' ἐποίησεν τυϕλόν, ἵνα μὴ διαγιγνώσκοιμι τούτων μηδένα. Οὕτως ἐκεῖνος τοῖσι χρηστοῖσι ϕθονεῖ.

20 correspondance à corriger

CHREMYLE

Et vous iriés chés les bons?

45

ΧΡ.

Καὶ μὴν διὰ τοὺς χρηστούς γε τιμᾶται μόνους καὶ τοὺς δικαίους. 94

21 correspondance à corriger

PLUTUS

Assurément. Car il y a long-tems que je n'en ai vû.

46

ΠΛ.

‘Ομολογῶ σοι. 94

22 correspondance à corriger

CHREMYLE

Belle merveille! J'ai les yeux bons, et j'en puis bien dire autant que vous.

47

ΧΡ.

Φέρε, τί οὖν; Εἰ πάλιν ἀναβλέψειας, ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ, ϕεύγοις ἂν ἤδη τοὺς πονηρούς; 96

23 correspondance à corriger

PLUTUS5

Oh, tous tiennent le même langage quand il est question de m'avoir, mais suis-je une foix à eux, adieu la vertu.

48

ΠΛ.

Φήμ' ἐγώ.

24 correspondance à corriger

CHREMYLE6

Je vous rendrai la vûe.

49

ΧΡ.

‘Ως τοὺς δικαίους δ' ἂν βαδίζοις; 97

25 correspondance à corriger

PLUTUS

Je suis bien à plaindre d'avoir ignoré tout cela.

50

ΠΛ.

Πάνυ μὲν οὖν· πολλοῦ γὰρ αὐτοὺς οὐχ ἑόρακά πω χρόνου.

26 correspondance à corriger

CHREMYLE

à Carion

Hé n'est-ce pas de Plutus que vient la fierté du Grand Roy ? 7

51

ΚΑ.

Καὶ θαῦμά γ' οὐδέν· οὐδ' ἐγὼ γὰρ ὁ βλέπων. 100

27

CARION

à Chremyle

N'est-ce pas pour Plutus que se sont les assemblées au sujet du gouvernement? 8

52

ΠΛ.

῎Αϕετόν με νῦν· ἴστον γὰρ ἤδη τἀπ' ἐμοῦ.

28 correspondance à corriger

CHREMYLE

à Plutus

Quoi, n'équippés-vous pas les flottes?

53

ΧΡ.

Μὰ Δί', ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον ἑξόμεσθά σου.

29 correspondance à corriger

CARION

Ne payés-vous pas nos troupes étrangeres à Corinthe? 9

54

ΠΛ.

Οὐκ ἠγόρευον ὅτι παρέξειν πράγματα ἐμέλλετόν μοι; 103

30 correspondance à corriger

CHREMYLE

aHé d'où vient le chagrin de Pamphile 10 11 12

55

ΧΡ.

Καὶ σύ γ', ἀντιβολῶ, πιθοῦ, καὶ μή μ' ἀπολίπῃς· οὐ γὰρ εὑρήσεις ἐμοῦ ζητῶν ἔτ' ἄνδρα τοὺς τρόπους βελτίονα.

31 correspondance à corriger

CARION

Et celui de Bélénopole? 13

56

ΚΑ.

Μὰ τὸν Δί', οὐ γὰρ ἔστιν ἄλλος πλὴν ἐγώ.

32 correspondance à corriger

CHREMYLE

Et l'insolence d'Agyrrhius? 14

57

ΠΛ.

Ταυτὶ λέγουσι πάντες· ἡνίκ' ἂν δέ μου τύχωσ' ἀληθῶς καὶ γένωνται πλούσιοι, ἀτεχνῶς ὑπερβάλλουσι τῇ μοχθηρίᾳ. 110

33

PLUTUS

Et les contes de Philipsius? 15

58

ΧΡ.

῎Εχει μὲν οὕτως, εἰσὶ δ' οὐ πάντες κακοί.

34

CHREMYLE

Et les secours envoyés aux Egyptiens? 16

59

ΠΛ.

Μὰ Δί', ἀλλ' ἁπαξάπαντες. 111

35 correspondance à corriger

CARION

Et l'amour de Naïs pour Philonide? 17

60

ΚΑ.

Οἰμώξει μακρά.

36 correspondance à corriger

CHREMYLE

Et la tour de Timothée? 18

61

ΧΡ.

Σοὶ δ' ὡς ἂν εἰδῇς ὅσα, παρ' ἡμῖν ἢν μένῃς, γενήσετ' ἀγαθά, πρόσεχε τὸν νοῦν ἵνα πύθῃ. Οἶμαι γάρ, οἶμαι-ξὺν θεῷ δ' εἰρήσεται- ταύτης ἀπαλλάξειν σε τῆς ὀϕθαλμίας βλέψαι ποήσας. 116

37 correspondance à corriger

CARION

à part

Puisse-t'elle tomber et t'écraser!

62

ΠΛ.

Μηδαμῶς τοῦτ' ἐργάσῃ· οὐ βούλομαι γὰρ πάλιν ἀναβλέψαι. 117

38 correspondance à corriger

CHREMYLE

Enfin c'est vous qui faites tout, biens et maux.

63

ΧΡ.

Τί ϕῄς;

39 correspondance à corriger

PLUTUS

Quoi, tout cela, et moi seul?

64

ΚΑ.

῞Ανθρωπος οὗτός ἐστιν ἄθλιος ϕύσει.

40 correspondance à corriger

CHREMYLE

Oh beaucoup plus encore. On se lasse de tout, et jamais de vous. On se lasse de l'amour, par exemple....

65

ΠΛ.

‘Ο Ζεὺς μὲν οὖν οἶδ' ὡς, τὰ τούτων μῶρ' ἔμ' εἰ 120
πύθοιτ', ἂν ἐπιτρίψειε. 120

41 correspondance à corriger

CARION

vivement

De pain.

66

ΧΡ.

Νῦν δ' οὐ τοῦτο δρᾷ, ὅστις σε προσπταίοντα περινοστεῖν ἐᾷ;

42

CHREMYLE

De Science.....

67

ΠΛ.

Οὐκ οἶδ'· ἐγὼ δ' ἐκεῖνον ὀρρωδῶ πάνυ.

43 correspondance à corriger

CARION

vivement

De confitures.

68

ΧΡ.

῎Αληθες, ὦ δειλότατε πάντων δαιμόνων; Οἴει γὰρ εἶναι τὴν Διὸς τυραννίδα καὶ τοὺς κεραυνοὺς ἀξίους τριωβόλου, ἐὰν ἀναβλέψῃς σὺ κἂν σμικρὸν χρόνον;

44

CHREMYLE

D'honneurs.....

69

ΠΛ.

῏Α, μὴ λέγ', ὦ πόνηρε, ταῦτ'. 127

45 correspondance à corriger

CARION

vivement

De gâteaux.

70

ΧΡ.

῎Εχ' ἥσυχος. ’Εγὼ γὰρ ἀποδείξω σε τοῦ Διὸς πολὺ μεῖζον δυνάμενον. 129

46

CHREMYLE

De probité.....

71

ΠΛ.

’Εμὲ σύ; 129

47 correspondance à corriger

CARION

vivement

De figues.

72

ΧΡ.

Νὴ τὸν οὐρανόν. 130
Αὐτίκα γὰρ-ἄρχει διὰ τί ὁ Ζεὺς τῶν θεῶν;

48

CHREMYLE

De belle gloire....

73

ΚΑ.

Διὰ τἀργύριον· πλεῖστον γάρ ἐστ' αὐτῷ. 131

49

CARION

vivement

De potage.

74

ΧΡ.

Φέρε, τίς οὖν ὁ παρέχων ἐστὶν αὐτῷ τοῦθ'; 132

50

CHREMYLE

De commandement.....

75

ΚΑ.

‘Οδί.

51

CARION

vivement

De lentilles.

76

ΧΡ.

Θύουσι δ' αὐτῷ διὰ τίν'; Οὐ διὰ τουτονί;

52

CHREMYLE

Mais on ne se lasse jamais de Plutus, etc.

77

ΚΑ.

Καὶ νὴ Δί' εὔχονταί γε πλουτεῖν ἄντικρυς.

53 correspondance à corriger

PLUTUS19

Quoi donc est-il aussi de votre complot?

78

ΧΡ.

Οὔκουν ὅδ' ἐστὶν αἴτιος καὶ ῥᾳδίως παύσειεν, εἰ βούλοιτο, ταῦτ' ἄν; 136

54 correspondance à corriger

PLUTUS20

J'ai peine à entrer dans une maison inconnuë. Jamais il ne m'y arrive rien de bon. Suis-je entré chés un avare? il m'enterre tout vif. Et quand un ami lui demande un leger prêt, il jure hardiment qu'il ne m'a pas vû. Vais-je chés un prodigue livré à la débauche et au jeu? il me met bien-tôt tout nud à la porte.

79

ΠΛ.

῞Οτι τί δή;

55 correspondance à corriger

CHREMYLE21

C'est qu'il les aime uniquement après Plutus.

80

ΧΡ.

῞Οτι οὐδ' ἂν εἷς θύσειεν ἀνθρώπων ἔτι οὐ βοῦν ἄν, οὐχὶ ψαιστόν, οὐκ ἄλλ' οὐδὲ ἕν, μὴ βουλομένου σοῦ. 139

56 correspondance à corriger

BLEPSIDEME22

Ecoutés, mon cher ami, je veux vous tirer d'affaire à peu de frais : ne faites point de bruit : je mettrai un baillon aux Orateurs.

81

ΠΛ.

Πῶς; 139

57 correspondance à corriger

CHREMYLE

Ma foi, compere, je croi que vous feriés homme à me demander a deux cens écus pour cinquante que vous auriés avancés.23

82

ΧΡ.

῞Οπως; οὐκ ἔσθ' ὅπως 140
ὠνήσεται δήπουθεν, ἢν σὺ μὴ παρὼν αὐτὸς διδῷς τἀργύριον, ὥστε τοῦ Διὸς τὴν δύναμιν, ἢν λυπῇ τι, καταλύσεις μόνος.

58

CHREMYLE24

Aux Medecins ? En est-il dans une ville où ils font si mal païés et si meprisés?

83

ΠΛ.

Τί λέγεις; δι' ἐμὲ θύουσιν αὐτῷ; 143

59 correspondance à corriger

PAUVRETÉ25

Si Jupiter etoit riche, il ne s'aviseroit pas de ne donner qu'une simple couronne de laurier, au lie d'une couronne d'or, aux vainqueurs des Jeux Olympiques.

84

ΧΡ.

Φήμ' ἐγώ. Καὶ νὴ Δί' εἴ τί γ' ἐστὶ λαμπρὸν καὶ καλὸν ἢ χαρίεν ἀνθρώποισι, διὰ σὲ γίγνεται. ῞Απαντα τῷ πλουτεῖν γάρ ἐσθ' ὑπήκοα.

60 correspondance à corriger

CARION26

Bonne nouvelle, courage, gens de bien, qui avés fait si mauvaise chere aux Fêtes mêmes de Thesée. Vous allés tous être à votre aise.

85

ΚΑ.

῎Εγωγέ τοι διὰ μικρὸν ἀργυρίδιον δοῦλος γεγένημαι πρότερον ὢν ἐλεύθερος.

61 correspondance à corriger

FEMME27

Belle cérémonie de plonger un vieillard dans l'eau froide : le
 voilà fort chanceux !

86

ΧΡ.

Καὶ τάς γ' ἑταίρας ϕασὶ τὰς Κορινθίας, 150
ὅταν μὲν αὐτάς τις πένης πειρῶν τύχῃ, οὐδὲ προσέχειν τὸν νοῦν, ἐὰν δὲ πλούσιος, τὸν πρωκτὸν αὐτὰς εὐθὺς ὡς τοῦτον τρέπειν.

62 correspondance à corriger

CARION28

Arrivés au temple, ils ont mis sur l'autel les offrandes accoutumées. Ils ont fait coucher Plutus dans un lit, et se sont couchés eux-mêmes, com
me ils ont pû.

87

ΚΑ.

Καὶ τούς γε παῖδάς ϕασι ταὐτὸ τοῦτο δρᾶν οὐ τῶν ἐραστῶν, ἀλλὰ τἀργυρίου χάριν.

63 correspondance à corriger

FEMME29

Y avoit-il d'autres gens qui eussent besoin
 d'Esculape ?

88

ΧΡ.

Οὐ τούς γε χρηστούς, ἀλλὰ τοὺς πόρνους· ἐπεὶ αἰτοῦσιν οὐκ ἀργύριον οἱ χρηστοί. 156

64 correspondance à corriger

CARION30

Sans doute. Hé, Néoclidès y étoit, ce voleur si subtil, quoiqu'aveugle. Cependant, le Sacrificateur éteint les lumieres, ordonne un sommeil religieux, ou du moins le silence, en cas qu'on entende le sifflement du Dieu-Serpent.

89

ΚΑ.

Τί δαί;

65 correspondance à corriger

FEMME31

Quoi, miserable, tu n'as pas apprehendé la présence du Dieu !

90

ΧΡ.

‘Ο μὲν ἵππον ἀγαθόν, ὁ δὲ κύνας θηρευτικάς.

66 correspondance à corriger

CARION32

Si fait bien je craignois fort qu'il ne me prévînt.

91

ΚΑ.

Αἰσχυνόμενοι γὰρ ἀργύριον αἰτεῖν ἴσως ὀνόματι περιπέττουσι τὴν μοχθηρίαν. 160

67 correspondance à corriger

MERCURE33

Alte là , tu m'as cent fois leurré par tes sermens: je veux t'empêcher tout de bon d'aller au barreau :

92

ΧΡ.

Τέχναι δὲ πᾶσαι διὰ σὲ καὶ σοϕίσματα ἐν τοῖσιν ἀνθρώποισίν ἐσθ' ηὑρημένα. ‘Ο μὲν γὰρ ἡμῶν σκυτοτομεῖ καθήμενος, ἕτερος δὲ χαλκεύει τις, ὁ δὲ τεκταίνεται, ὁ δὲ χρυσοχοεῖ γε χρυσίον παρὰ σοῦ λαβών, -

68 correspondance à corriger

PLUTUS34

Car il ne convient pas qu'un Poëte jette des fruits aux spectateurs, pour les faire rire.

93

ΚΑ.

ὁ δὲ λωποδυτεῖ γε νὴ Δί', ὁ δὲ τοιχωρυχεῖ, -

69 correspondance à corriger

FEMME 35

Vous avés raison. Ne voilà-t'il pas déja Xenicus aqui venoit se jetter sur mes figues.36

94

ΧΡ.

ὁ δὲ κναϕεύει γ', - 166

70 correspondance à corriger

L'HOMME DE BIEN37

J'avois un bien assés considérable de l'héritage de mes peres. J'en fis part à mes amis malheureux, persuadé qu'on n'en pouvoit faire un meilleur usage.

95

ΚΑ.

ὁ δέ γε πλύνει κῴδια, -

71

CARION

Vous ne fûtes donc pas long-tems riche à ce compte.

96

ΧΡ.

ὁ δὲ βυρσοδεψεῖ γ'- 167

72 correspondance à corriger

L'HOMME DE BIEN

Vous avés raison.

97

ΚΑ.

ὁ δέ γε πωλεῖ κρόμμυα, -

73

CARION

Vous devintes malheureux à votre tour.

98

ΧΡ.

ὁ δ' ἁλούς γε μοιχὸς διὰ σέ που παρατίλλεται.

74 correspondance à corriger

L'HOMME DE BIEN

Vous avés raison. J'avois crû que ceux qui me devoient tout dans leurs besoins, me soulageroient aussi dans les miens en amis fidelles ; mais tous m'ont tourné le dos, et ont fait semblant de ne me pas voir.

99

ΠΛ.

Οἴμοι τάλας, ταυτί μ' ἐλάνθανεν πάλαι. 170

75 correspondance à corriger

CARION

Bon. Je gage de plus qu'ils se moquoient de vous.

100

ΚΑ.

Μέγας δὲ βασιλεὺς οὐχὶ διὰ τοῦτον κομᾷ; ’Εκκλησία δ' οὐχὶ διὰ τοῦτον γίγνεται;

76 correspondance à corriger

L'HOMME DE BIEN

Vous avés raison. a. Je m'étois épuisé pour eux.38

101

ΧΡ.

Τί δέ; τὰς τριήρεις οὐ σὺ πληροῖς; εἰπέ μοι.

77 correspondance à corriger

CARION

Ils n'auront plus sujet de rire.

102

ΚΑ.

Τὸ δ' ἐν Κορίνθῳ ξενικὸν οὐχ οὗτος τρέϕει; ‘Ο Πάμϕιλος δ' οὐχὶ διὰ τοῦτον κλαύσεται;

78 correspondance à corriger

L'HOMME DE BIEN

C'est pour cela même que je viens remercier le Dieu qui est chés vous.

103

ΧΡ.

‘Ο βελονοπώλης δ' οὐχὶ μετὰ τοῦ Παμϕίλου;

79 correspondance à corriger

CARION

Mais, dites-moi, je vous supplie, que faites-vous de ce manteau usé que porte votre valet ?

104

ΚΑ.

’Αγύρριος δ' οὐχὶ διὰ τοῦτον πέρδεται;

80 correspondance à corriger

L'HOMME DE BIEN

Je viens le consacrer à Plutus.

105

ΧΡ.

Φιλέψιος δ' οὐχ ἕνεκα σοῦ μύθους λέγει; ‘Η ξυμμαχία δ' οὐ διὰ σὲ τοῖς Αἰγυπτίοις; ’Ερᾷ δὲ Λαῒς οὐ διὰ σὲ Φιλωνίδου; 180

81 correspondance à corriger

CARION

Il m'a bien l'air de celui que vous portiés quand vous fùtes initié aux grands mysteres, 39

106

ΚΑ.

‘Ο Τιμοθέου δὲ πύργος- 180

82 correspondance à corriger

L'HOMME DE BIEN

Non ; Il n'y a que treize ans qu'il me fait frissonner de froid.

107

ΧΡ.

ἐμπέσοι γέ σοι. Τὰ δὲ πράγματ' οὐχὶ διὰ σὲ πάντα πράττεται; Μονώτατος γὰρ εἶ σὺ πάντων αἴτιος καὶ τῶν κακῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν, εὖ ἴσθ' ὅτι.

83 correspondance à corriger

CARION

Et ces fouliers ?

108

ΚΑ.

Κρατοῦσι γοῦν κἀν τοῖς πολέμοις ἑκάστοτε, ἐϕ' οἷς ἂν οὗτος ἐπικαθέζηται μόνον.

84 correspondance à corriger

L'HOMME DE BIEN

Ils m'ont servi autant d'hyvers.

109

ΠΛ.

’Εγὼ τοσαῦτα δυνατός εἰμ' εἷς ὢν ποεῖν;

85 correspondance à corriger

CARION

Vous les consacrés donc aussi ?

110

ΧΡ.

Καὶ ναὶ μὰ Δία τούτων γε πολλῷ πλείονα· ὥστ' οὐδὲ μεστός σου γέγον' οὐδεὶς πώποτε. Τῶν μὲν γὰρ ἄλλων ἐστὶ πάντων πλησμονή· 190
ἔρωτος, - 190

86 correspondance à corriger

L'HOMME DE BIEN

Sans doute.

111

ΚΑ.

ἄρτων, - 190

87

CARION

Beau présent, ma foi, pour le Dieu des richesses !

112

ΧΡ.

μουσικῆς, - 190

88 correspondance à corriger

MERCURE40

Quoi, vous abandonnés ainsi vos amis ?

113

ΚΑ.

τραγημάτων, -

89

CARION

Non, si je puis vous aider en quelque chose....

114

ΧΡ.

τιμῆς, - 191

90 correspondance à corriger

MERCURE

Il ne tient qu'à toi de me donner du pain et de la chair des victimes qu’on immole. 41

115

ΚΑ.

πλακούντων, - 191

91

CARION

Cela est défendu.

116

ΧΡ.

ἀνδραγαθίας, - 191

92 correspondance à corriger

MERCURE

Défendu, miserable ! Mais quand tu volois quelque plat à ton maître, je ne t'ai pas décelé.

117

ΚΑ.

ἰσχάδων, -

93

CARION

Oui, pour en avoir votre part. Il vous en revenoit un bon gâteau.

118

ΧΡ.

ϕιλοτιμίας, - 192

94 correspondance à corriger

MERCURE

D'accord. Mais tu le mangeois.

119

ΚΑ.

μάζης, - 192

95

CARION

Avois-je tort ? Partagiés-vous les coups avec moi quand j'étois pris ?

120

ΧΡ.

στρατηγίας, - 192

96 correspondance à corriger

MERCURE

Çà oublie le passé, puisque tu as ton compte a. Mets-moi au nombre des Officiers du logis.42

121

ΚΑ.

ϕακῆς, -

97

CARION

Quoi, vous quitteriés les Dieux pour vivre avec nous?

122

ΧΡ.

σοῦ δ' ἐγένετ' οὐδεὶς μεστὸς οὐδεπώποτε. ’Αλλ' ἢν τάλαντά τις λάβῃ τριακαίδεκα, πολὺ μᾶλλον ἐπιθυμεῖ λαβεῖν ἑκκαίδεκα· κἂν ταῦθ' ἁνύσηται, τετταράκοντα βούλεται, ἢ οὔ ϕησιν εἶν' αὑτῷ βιωτὸν τὸν βίον.

98 correspondance à corriger

MERCURE

Sans doute, car vous êtes cent fois plus heureux a.43

123

ΠΛ.

Εὖ τοι λέγειν ἔμοιγε ϕαίνεσθον πάνυ· πλὴν ἓν μόνον δέδοικα- 199

99 correspondance à corriger

CARION

Mais ne craignés-vous point la tache de transfuge ? b.44

124

ΧΡ.

Φράζε, τοῦ πέρι; 200

100 correspondance à corriger

MERCURE

Tout climat est patrie, quand on s'y trouve bien c.45

125

ΠΛ.

ὅπως ἐγὼ τὴν δύναμιν ἣν ὑμεῖς ϕατε ἔχειν με, ταύτης δεσπότης γενήσομαι.

101 correspondance à corriger

CARION

J'y consens. Mais à quoi serés-vous bon ?

126

ΧΡ.

Νὴ τὸν Δί', ἀλλὰ καὶ λέγουσι πάντες ὡς δειλότατόν ἐσθ' ὁ πλοῦτος. 203

102 correspondance à corriger

MERCURE46

Faites-moi votre portier.

127

ΠΛ.

῞Ηκιστ', ἀλλά με τοιχωρύχος τις διέβαλ'. Εἰσδὺς γάρ ποτε οὐκ εἶχεν εἰς τὴν οἰκίαν οὐδὲν λαβεῖν, εὑρὼν ἁπαξάπαντα κατακεκλεισμένα· εἶτ' ὠνόμασέ μου τὴν πρόνοιαν δειλίαν.

103 correspondance à corriger

CARION

Nous n'avons pas besoin d'homme à détours d.47

128

ΧΡ.

Μή νυν μελέτω σοι μηδέν· ὡς ἐὰν γένῃ ἀνὴρ πρόθυμος αὐτὸς εἰς τὰ πράγματα, 210
βλέποντ' ἀποδείξω σ' ὀξύτερον τοῦ Λυγκέως.

104 correspondance à corriger

MERCURE48

Faites-moi votre Marchand de vin.

129

ΠΛ.

Πῶς οὖν δυνήσει τοῦτο δρᾶσαι θνητὸς ὤν;

105 correspondance à corriger

CARION

Puisque nous avons del'or, qu'avons-nous affaire de cabaretier pour vendre notre vin ?

130

ΧΡ.

῎Εχω τιν' ἀγαθὴν ἐλπίδ' ἐξ ὧν εἶπέ μοι ὁ Φοῖβος αὐτὸς Πυθικὴν σείσας δάϕνην.

106 correspondance à corriger

MERCURE49

N'avés-vous pas besoin d'un homme adroit, d'un factotum ?

131

ΠΛ.

Κἀκεῖνος οὖν ξύνοιδε ταῦτα; 214

107 correspondance à corriger

CARION

Nous ne voulons que des gens de bien.

132

ΧΡ.

Φήμ' ἐγώ.

108 correspondance à corriger

MERCURE50

Ne vous faut-il pas du moins un guide ?

133

ΠΛ.

‘Ορᾶτε- 215

109 correspondance à corriger

CARION

Bon, un guide ! Belle necessité depuis que Plutus voit clair ! a.51

134

ΧΡ.

Μὴ ϕρόντιζε μηδέν, ὦγαθέ. ’Εγὼ γάρ, εὖ τοῦτ' ἴσθι, κἂν δῇ μ' ἀποθανεῖν, αὐτὸς διαπράξω ταῦτα. 217

110 correspondance à corriger

MERCURE52

Je ſerai donc l'intendant des jeux. Il n'y a pas de replique. Est-il rien en effet de plus convenable à Plutus que des spectacles, des jeux, et des fêtes galantes ? a.53

135

ΚΑ.

Κἂν βούλῃ γ', ἐγώ.

111

CARION

Pour le coup il a raison. Il n'y a pas le mot à dire. Qu'on est heureux d'avoir plusieurs surnoms ! Il trouve par là le secret de vivre. Je ne m'étonne plus que nos Juges tirene au ſort à plusieurs Tribunaux pour ne pas manquer de causes b54

136

ΧΡ.

Πολλοὶ δ' ἔσονται χἄτεροι νῷν ξύμμαχοι, ὅσοις δικαίοις οὖσιν οὐκ ἦν ἄλϕιτα. 220

112 correspondance à corriger

MERCURE

Je n'ai donc qu'à entrer.

137

ΠΛ.

Παπαῖ, πονηρούς γ' εἶπας ἡμῖν ξυμμάχους.

113 correspondance à corriger

CARION

A la bonne heure. Mais allés au puits laver les entrailles des victimes pour essayer un peu vos talens. 55

138

ΧΡ.

Οὔκ, ἤν γε πλουτήσωσιν ἐξ ἀρχῆς πάλιν. ’Αλλ' ἴθι σὺ μὲν ταχέως δραμών- 222

114

CHREMYLE56

Elle est tout le contraire des vases qu'on met sur le feu. Le blanc, ou l'écume, y est au dessus, ici c'est au dessous.


Notes